Warunki użytkowania

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy USG Trener Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS: 0000474174, zwanej dalej w skrócie „USG Trener” i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niniejszej Strony i/lub pobierając z niej materiały informacyjne, wyrażacie Państwo zgodę na związanie warunkami korzystania zawartymi w niniejszym dokumencie („Dokument Umowy”). Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na związanie poniższymi warunkami korzystania ze Strony, prosimy z niej nie korzystać i nie pobierać z niej żadnych materiałów.

Ograniczona licencja

Zgodnie z niniejszymi warunkami USG Trener udziela użytkownikowi niniejszej strony internetowej niewyłącznego, niezbywalnego prawa dostępu, używania i wyświetlania Strony i materiałów informacyjnych na niej zawartych („Materiały”). Zobowiązujecie się Państwo do niezakłócania ani do niepodejmowania żadnych prób zakłócania działania Strony.

USG Trener upoważnia Państwa do wyświetlania niniejszej strony internetowe pobierania z niej materiałów oraz korzystania z materiałów przekazanych podczas szkolenia lub konferencji jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że USG Trener udzieli Państwu szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków licencji dołączonych lub dostarczonych z materiałami. Upoważnienie takie nie oznacza przeniesienia praw do materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:
• użytkownik zobowiązany jest na wszystkich kopiach pobranych z niniejszej strony internetowej lub otrzymanych podczas szkolenia materiałach zachować informację o wszystkich prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach
• użytkownikowi nie wolno w żaden sposób zmieniać pobranych z niniejszej strony internetowej oraz otrzymanych materiałach podczas szkolenia materiałów, powielać ich, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych;
• użytkownikowi nie wolno przekazywać pobranych z niniejszej strony internetowej oraz otrzymanych materiałach podczas szkolenia materiałów innej osobie bez poinformowania jej o obowiązkach wynikających z niniejszego dokumentu i wyrażenia przez tą osobę zgody, na związanie się warunkami niniejszego Dokumentu.

Użytkownicy niniejszej strony internetowej zobowiązani są przestrzegać dodatkowych ograniczeń na niej wyświetlanych Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.

Niniejsza strona internetowa, łącznie ze wszystkimi materiałami na niej zawartymi oraz przekazanymi materiałami podczas szkolenia, są chronione krajowymi przepisami z zakresu ochrony praw autorskich i postanowieniami umów i konwencji międzynarodowych. Przy korzystaniu z niniejszej strony internetowej użytkownicy zobowiązani są przestrzegać krajowych przepisów z zakresu ochrony praw autorskich i zapobiegać bezprawnemu kopiowaniu treści i materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej. Poza prawami wyraźnie przyznanymi w niniejszym Dokumencie, USG Trener nie udziela użytkownikom niniejszej strony internetowej Państwu żadnego wyraźnego lub dorozumianego prawa w szczególności do patentów, znaków towarowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej i innych praw własności intelektualnej.

Odpowiedzialność

Treści i materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości, błędy i przeoczenia. USG Trener nie gwarantuje dokładności i kompletności treści oraz materiałów, jak również rzetelności porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji wyświetlanych na niniejszej stronie internetowej. Wykorzystanie takiej porady, opinii, oświadczeń odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkowników niniejszej strony internetowej. USG Trener zastrzega sobie prawo, według swojego uznania, do dokonywania poprawek na niniejszej Stronie, w zakresie, jaki uzna za stosowne. USG Trener może w każdym momencie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych zmian na niniejszej stronie internetowej, w szczególności w zamieszonych na niej materiałach, informacjach o produktach, programach, usługach lub cenach opisanych na niniejszej stronie. Porady i materiały na niej zawarte, jak również dostępne na niej oprogramowanie udostępniane są w takiej formie, w jakiej się znajdują – bez jakiejkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej, włączając w szczególności gwarancje wartości handlowej, nienaruszania praw osób trzecich, właściwości dla jakiegokolwiek szczególnego celu, własności, zwyczajów lub praktyk handlowych.

Odnośniki do innych stron internetowych

Strony internetowe USG Trener mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych niepowiązanych z USG Trener. USG Trener nie kontroluje zawartości takich stron (jak również odnośników na nich się znajdujących) i nie jest odpowiedzialny za ich zawartość. Jeśli użytkownik decyduje się odwiedzić taką stronę, czyni to wyłącznie na własne ryzyko i w jedyni po jego stronie leży przedsięwzięcie niezbędnych środków, aby uchronić się przed wirusami lub innymi zagrożeniami. USG Trener nie gwarantuje i nie odpowiada za zawartość żadnej takiej strony i informacji na temat produktów bądź usług na niej opisanych. Zamieszczone na naszej stronie odnośniki nie oznaczają, że:
• USG Trener sponsoruje, popiera, jest w jakikolwiek sposób powiązany właścicielem strony lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na Stronie, bądź dostępnych poprzez odnośniki, lub jakakolwiek firm lub instytucja, do stron której prowadzą odnośniki, jest upoważniona do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich firmy USG Trener lub firm z nią powiązanych lub zależnych.

Informacje dostarczane przez użytkownika

Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie informacje i materiały dostarczone przez Państwa, jak również przez osoby reprezentujące Państwa, na potrzeby niniejszej Strony nie były traktowane jako poufne ani zastrzeżone, za wyjątkiem danych i materiałów uznanych za poufne w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

USG Trener wykorzystuje dane osobowe użytkowników niniejszej strony internetowej w celu oferowania usług oraz lepszego zrozumienia ich potrzeb i zainteresowań. Informacje te umożliwiają w szczególności zakończenie transakcji lub złożenie zamówienia, przesłanie wiadomości, świadczenie usług i pomocy technicznej, informowanie o nowych usługach i korzyściach, personalizację ofert promocyjnych i niektórych witryn USG Trener. Dane osobowe są zbierane, przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), Dz.Urz.UE.l nr 119, str. 1.
USG Trener może czasem wykorzystywać dane użytkowników do kontaktowania się z nimi w celu badania rynku, produktów i usług. Dane te nie są wykorzystywane przez USG Trener do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usług.
USG Trener nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych użytkowników niniejszej strony internetowej stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków zwrócenia się przez użytkowników o oferty produktów i usług. Prośba o udzielenie zgody przez użytkownika pojawi się przy udostępnianiu przez nich danych. Dostawcy usług dla USG Trener muszą zapewnić poufność danych uzyskanych w imieniu firmy USG Trener i nie wolno im wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów niż świadczenie usług wykonywanych dla USG Trener. USG Trener dołoży wszelkich starań, aby zachować poprawność danych osobowych użytkowników niniejszej strony internetowej. USG Trener umożliwi użytkownikom dostęp do ich danych, możliwość zmiany takich informacji oraz prawo do żądania usunięcia tych danych, ograniczenia ich przetwarzania za pośrednictwem Internetu, a w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@usgtrenr.pl lub za pośrednictwem specjalnego elektronicznego formularza na stronie internetowej www.usgtrener.pl.
Dostarczając firmie USG Trener takie informacje lub materiały, użytkownicy niniejszej strony internetowej udzielają USG Trener nieograniczonej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji na ich wykorzystywanie, powielanie, przedstawianie, publiczne prezentowanie, przesyłanie i dystrybuowanie – z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych . Użytkownicy niniejszej strony internetowej wyrażają również zgodę, aby USG Trener wykorzystywał wszelkie idee, pomysły i know-how, które zostały przez nich dostarczone na potrzeby niniejszej Strony. Ponadto Użytkownicy niniejszej strony internetowej:

• oświadczają i gwarantują, że informacje lub materiały dostarczane na potrzeby niniejszej Strony nie zawierają treści nieprzyzwoitych, zniesławiających, molestujących, gróźb oraz innych treści zabronionych prawem, jak również nie zawierają materiałów prawnie zastrzeżonych osób trzecich i potwierdzają świadomość faktu, że firma USG Trener zabrania dostarczania jej takich informacji i materiałów na potrzeby niniejszej Strony.

Ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem umyślnego zachowania, USG Trener ani żadna z firm z nim powiązanych, nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do żadnej osoby trzeciej za pośrednie lub bezpośrednie, specjalne, ani żadne inne straty (włączając bez ograniczeń utracone korzyści lub zyski, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę informacji lub oprogramowania lub wszelkich innych danych w systemie użytkownika), które związane są z wykorzystywaniem bądź niemożliwością wykorzystania zawartości Strony, materiałów i elementów Strony oraz wszelkich innych stron, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej Stronie, również wówczas, gdy USG Trener został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich strat.

Zmiany

USG Trener zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia dowolnych fragmentów Strony lub niniejszego Dokumentu, w całości lub w części, w dowolnym czasie. Zmiany niniejszego Dokumentu obowiązują od momentu, gdy informacja o takich zmianach zostaje zamieszczona na niniejszej Stronie internetowej. Dalsze użytkowanie niniejszej Strony, po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany do niniejszego Dokumentu traktowane jest jako akceptacja wprowadzonych zmian. USG Trener może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać dowolną część Strony, a także wszystkie jej funkcjonalności. USG Trener może również bez uprzedzenia nałożyć ograniczenia na pewne funkcjonalności Strony lub związane z nią usługi bez ponoszenia odpowiedzialności za takie zmiany. USG Trener może także cofnąć pozwolenia, prawa i licencje udzielone powyżej. W takim przypadku użytkownicy niniejszej strony internetowej zobowiązani są zniszczyć niezwłocznie wszelkie posiadane przez siebie materiały i treści pobrane z niniejszej strony internetowej.

Niniejsza Strona jest kontrolowana przez USG Trener z lokalizacji najdujących się na terenie Polski. USG Trener nie gwarantuje, że Materiały i treści zawarte na Stronie są właściwe lub dostępne do wykorzystania poza obszarem Polski. Dostęp do wszelkich treści zawartych na niniejszej Stronie jest zabroniony z państw, w których treści te są nielegalne. Użytkownicy niniejszej Strony internatowej spoza obszaru Polski, są zobowiązaniu do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nie wolno niniejszej Strony lub eksportować zamieszczonych na niej Materiałów i treści z naruszeniem praw i regulacji dotyczących eksportu obowiązujących w Polsce. Jakiekolwiek roszczenia odnośnie do niniejszego Dokumentu lub jego przedmiotu podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem zasad dotyczących konfliktu systemów prawnych.

Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności USG Trener zawarta jest w dokumencie „Polityka ochrony prywatności”.

Informacje o firmie

Informacje o USG Trener znajdują się na stronie internetowej www.usgtrener.pl w sekcji „O nas”.

Znaki towarowe

Wszystkie oznaczenia produktów oraz nazwy firm są zastrzeżonymi znakami handlowymi. W przypadku używania ich przez firmy trzecie na ich własny użytek naruszone mogą zostać prawa ich właścicieli.