REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ I UCZESTNICTWA
W RAMACH PROJEKTU
„Ultrasonograf - stetoskop lekarza XXI wieku” nr POWR.05.04.00-00-0093/16.

§ 1
Podstawy realizacji w ramach Projektu

1. Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Ultrasonograf – stetoskop lekarza XXI wieku” nr POWR.05.04.00-00-0093/16 realizowanego przez USG Trener, współfinansowa-nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-mach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje za-wodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-wój na lata 2014 – 2020.
2. Projekt „Ultrasonograf – stetoskop lekarza XXI wieku” zakłada organizację szkoleń dla 608 lekarzy w okresie od marca 2017 r. do listopada 2018 r., w tym 317 kobiet i 291 mężczyzn.
3. Projekt realizowany jest na terenie całej Polski.
4. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz za-sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata – 2014-2020”, Organizator podejmuje w projekcie działania mające na celu stosowanie zasad dyskrymi-nacji i równości szans.

§ 2
Definicje i pojęcia ogólne

Występujące w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt – projekt „Ultrasonograf – stetoskop lekarza XXI wieku” nr POWR.05.04.00-00-0093/16 realizowany przez USG Trener, współfinansowanego ze środków Unii Europej-skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020;
2. Organizator – USGTrener Sp. z o.o., ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa;
3. Biuro Projektu – USGTrener Sp. z o.o., ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa;
4. Kandydat – osoba ubiegająca się o możliwość udziału w projekcie;
5. Uczestnik projektu (UP) – osoba przyjęta do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami przy-jętymi w niniejszym Regulaminie;
6. Szkolenie – praktyczna forma kształcenia podyplomowego Uczestników projektu organizo-wana w ramach projektu z zakresu kompetencji zawodowych;
7. Umowa uczestnictwa w projekcie – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestni-kiem projektu, określająca szczegółowe zasady udziału w projekcie i szkoleniach;
8. Dokumenty aplikacyjne – komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania Kandydata do udziału w projekcie;
9. Regulamin – niniejszy dokument określający cel projektu, zasady uczestnictwa w projekcie i ogólne zasady realizacji szkoleń organizowanych w ramach Projektu.
10. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązać do jego stosowania.

§ 3
Wsparcie w ramach projektu

1. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych lekarzy odpowia-dających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego.
2. Organizator zaplanował następujące kursy doskonalące:
a) Kurs „Ultrasonografia narządów jamy brzusznej w kontekście choroby nowotworowej” Wsparciem zostanie objętych 288 osób, 18 edycji po 16 osób,
b) Kurs „Ultrasonografia układu moczowego (nerka, pęcherz), narządów moszny i prącia w kontekście rozpoznawania chorób nowotworowych”. Wsparciem zostanie objętych 64 osób, 4 edycje po 16 osób,
c) Kurs „Ultrasonografia żył i tętnic kończyn dolnych”. Wsparciem zostanie objętych 64 osób, 4 edycje po 16 osób,
d) Kurs „Diagnostyka dopplerowska tętnic szyjnych i kręgowych”. Wsparciem zostanie objętych 64 osób, 4 edycje po 16 osób,
e) Kurs „Ultrasonografia narządu ruchu z elementami reumatologii”. Wsparciem zostanie objętych 128 osób, 8 edycji po 16 osób.
3. W ramach Projektu przewidziana jest 38 szkoleń w okresie od marca 2017 r. do listopada 2018 r.
4. Uczestnikowi, w ramach projektu, przysługuje:
a. pokrycie kosztów szkolenia,
b. pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych,
c. zwrot kosztów noclegu podczas trwania kursów (o ile miejsce szkolenia jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km),
d. nieodpłatny catering,
e. podejście do egzaminu na zakończenie szkolenia,
f. otrzymania dyplomu poświadczającego ukończenie i zaliczenie szkolenia, wy-stawionego przez Projektodawcę.

§ 4
Zgłoszenie do Projektu

1. Kandydat staje się Uczestnikiem Projektu z chwilą przystąpienia do projektu, tj. z chwilą zakwalifikowania się i podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie.
2. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz spełniają poniższe warunki:
a. są lekarzami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrud-nienia) lub lekarzami wykonującymi zawód w ramach działalności leczniczej jako prak-tyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej,
b. wypełnią poprawnie Dokumentację aplikacyjną (wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami, jeśli dotyczy) i przedłożą w terminie rekrutacji, tj.:
– Formularz Zgłoszeniowy wraz z kwestionariuszem osobowym (Załącznik nr 1),
– Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 2),
– Deklarację noclegu (jeżeli dotyczy – Załącznik nr 4),
– Kserokopię dyplomu,
– oraz podpiszą Umowę uczestnictwa w projekcie po otrzymaniu informacji o zakwali-fikowaniu się do udziału w projekcie (Załącznik nr 3).
c. zapoznają się z treścią Regulaminu i zaakceptuje wszystkie jego postanowienia.
Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej Organizatora www.usgtrener.pl, w zakładce szkolenia UE lub w Biurze Projektu. W przypadku składania zgłoszenia za po-średnictwem formularza on-line, załączniki 1, 2 i 4 generowane są automatycznie.
3. Jeden UP może wziąć udział w maksymalnie jednym szkoleniu.

§ 5
Proces rekrutacyjny

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, rów-ności szans, w tym płci jawności i przejrzystości.
2. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całej Polski.
3. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły i będzie trwała od 25.04.2017 r. 30.11.2018 r.
4. Jeden Uczestnik Projektu może wziąć udział w jednym szkoleniu w ramach Projektu i zgła-sza się na konkretne szkolenie.
5. Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane będą:
a. osobiście w Biurze Projektu : ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa,
b. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Mińska 25B lok.U1, 03-808 Warszawa,
c. e-mailem na adres: szkolenia.ue@usgtrener.pl wraz z podpisanymi skanami załączników Projektu;
d. telefonicznie na nr +48 518 295 896,
e. elektronicznie poprzez formularz umieszczony na stronie www.usgtrener.pl
6. Uczestnicy zgłaszający się z wykorzystaniem formy elektronicznej lub telefonicznie/faxem, zobowiązani są dostarczyć oryginały dokumentów do Biura Projektu.
7. Data i godzina zgłoszenia do projektu jest równoważna z momentem rejestracji zgłoszenia w wersji elektronicznej przez system lub z momentem przyjęcia dokumentacji aplikacyjnej przez pracownika Biura Projektu.
8. Informacja o warunkach naboru i liczbie miejsc przewidzianych na szkolenia będzie za-warta w informacji o naborze, zamieszczanej na stronie projektu i w siedzibie Biura Pro-jektu.
9. Informacje dotyczące terminów, sposobów rekrutacji oraz dokumentów aplikacyjnych będą zamieszczone w ogłoszeniu o naborze. Wszystkie informacje zamieszczone będą na stro-nie internetowej projektu oraz dostępne w siedzibie Biura Projektu.
10. Etapy rekrutacji:
I. Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów;
II. Weryfikacja kwalifikowalności kandydatów pod kątem kryteriów dostępu, formalnych:
a. ocena spełniania kryteriów dostępu – spełnianie wszystkich warunków stawia-nym Uczestnikom Projektu,
b. ocenia formalna – weryfikacja kompletności dokumentacji aplikacyjnej.
III. Weryfikacja kryteriów premiujących – przyznanie punktacji osobom spełniającym kry-teria premiujące (max. 15 punktów).
IV. Utworzenie listy uczestników i listy rezerwowej i publikacja na stronie Organizatora.
11. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny.
12. Etap I rekrutacji, tj. możliwość składania dokumentów aplikacyjnych przez Kandydatów, dla każdej grupy szkoleniowej, trwa minimum 5 dni roboczych lub do momentu wypłynięcia 22 zgłoszeń.
13. Organizator podejmuje decyzję o zawieszeniu/zamknięciu rekrutacji na poszczególne ter-miny szkoleń po upływie 5 dni roboczych od momentu jej rozpoczęcia lub po wpłynięciu 22 zgłoszeń i ocenie liczby zgłoszeń. Po podjęciu decyzji o zawieszeniu/zamknięciu, moż-liwość przesyłania zgłoszeń przez stronę www, zostaje automatycznie zawieszona.
14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia oraz przedłużania terminów rekrutacji. O fakcie tym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania proporcji uczestników w celu osiągnię-cia wskaźnika w projekcie 317 Kobiet/291 Mężczyzn i 30% lekarzy POZ. (na podst. infor-macji o zatrudnieniu w Formularzu Zgłoszeniowym).
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału uczestnika w przypadku przekro-czenia wskazanych proporcji.
17. Kandydaci, którzy złożą niekompletne lub niepoprawnie wypełnione zgłoszenia zostaną wezwani do ich uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów we wskazanym przez Organizatora terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu procesowi rekrutacji.
18. Kryteria premiujące:
• uczestnik z orzeczeniem o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności) 5 pkt.
• lekarz wykonujący czynności zawodowe (bez względu na formę zatrudnienia) w ra-mach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (na podstawie Formularza Zgłoszeniowego) 5 pkt.
• lekarz zatrudniony w małych placówkach medycznych na obszarach wiejskich (na podstawie danych z Formularza Zgłoszeniowego) 5 pkt.
19. Do projektu będą zakwalifikowane osoby spełniające kryteria dostępu, kryteria formalne i uzyskają największą ilość punktów na podstawie oceny kryteriów premiujących. Maksy-malna liczba punktów: 15. W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
20. Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani mailowo i/lub telefonicznie o zakwalifikowaniu do projektu (dane kontaktowe wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym). Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowali się do udziału w szkoleniu, a spełniający kryteria formalne, zo-staną wpisani na listę rezerwową szkolenia.
21. W przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników istnieje możliwość uzupełnienia grupy o Kandydata z listy rezerwowej. W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu, zakwa-lifikowany Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
22. Obecność na liście rezerwowej nie jest równoznaczna z automatycznym wpisaniem Kan-dydata na kolejne szkolenie. Aby wziąć udział w rekrutacji na inny termin szkolenia należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe po raz kolejny.
23. Kandydat zakwalifikowany na szkolenie zobowiązany jest do potwierdzenia swojego udziału w terminie wskazanym w korespondencji mailowej dotyczącej wyników rekrutacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia.eu@usgtrener.pl lub telefo-nicznie. Brak potwierdzenia udziału skutkuje skreśleniem z listy Uczestników danego szkolenia.
24. Z zakwalifikowanymi Kandydatami zostanie podpisana Umowa o uczestnictwie w projek-cie, która będzie szczegółowo regulowała zobowiązania stron. Wzór Umowy o uczestnic-twie w projekcie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
25. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia.ue@usgtrener.pl lub telefonicznie o rezygnacji ze szko-lenia w terminie najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W przy-padku późniejszej rezygnacji lub niestawienia się na szkolenie Organizator może pocią-gnąć Uczestnika do odpowiedzialności finansowej i pokrycia poniesionych kosztów.

V. Realizacja Szkoleń
§ 6

1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika reguluje Umowa uczestnictwa w pro-jekcie (Zał. nr 3).
2. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy.
3. Wymagana jest frekwencja, co najmniej 80% obecności. Nieobecność musi zostać usprawiedliwiona pisemnie. (np. zwolnienie lekarskie.)
4. W przypadku przerwania udziału w projekcie i jeżeli nie zostanie zrealizowana przewi-dziana w umowie frekwencja, Uczestnik może być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, pokrycia kosztów organizacji szkolenia, w sytuacji, gdy Organizator zosta-nie pociągnięty do takiej odpowiedzialności przez Instytucję Pośredniczącą.
5. W sprawach szczegółowych związanych z rozliczeniem obecności i nieobecności mają zastosowanie zapisy umowy uczestnictwa w projekcie.
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany przystąpić do egzaminu pisemno-praktycznego, który stanowi integralną cześć szkolenia.

VI. Postanowienia końcowe
§ 7

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Umowa uczestnictwa w projekcie, Umowa o dofinansowanie Projektu „Ultrasonograf – steto-skop lekarza XXI wieku” nr UDA-POWR.05.04.00-00-0093/16 oraz przepisy Kodeksu Cywil-nego.

§ 8

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i przekazania aktualnej treści Uczestnikom Projektu.
4. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej projektu, a także do wglądu w Biurze Projektu.

§ 9

Załączniki do niniejszego Regulaminu:
1. Formularz zgłoszeniowy Kandydata wraz z kwestionariuszem osobowym
2. Oświadczenie uczestnika projektu
3. Umowa uczestnictwa w projekcie
4. Deklaracja noclegu

Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 

Projekt „Ultrasonograf – stetoskop lekarza XXI wieku” nr POWR.05.04.00-00-0093/16 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycz-nych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.